E. Flemmer:
Ön Gemenrotsitzung (1947)


He, hürt emol, Ihr Volkerzer Leut,
su rew de Vürstehr heut morjen,
ech han su allerhand neues heut,
dat micht ma wahrhaftig Sorjen.

De best, Ihr kummt den Owend erop
dann konne ma öt in Roh beschwätzen,
die han in Alekerch nex annerschtes drop,
wie dauernd Termin ze setzen.

Su komen se dann am Owend an,
us dem Betzhoff, döm hönnerschten Gaarten,
en schwere Zigarr hatten se ahn,
öm besser de Mäuler ze schwaden.

De Vürstehr lähte seng Akten beraat,
et woren jo massig Saachen,
die of den Jemehnrot heut jewaat,
dröm soht hä, ma wöllen maachen.

Punkt Nr. 1 dat woröt Veeh,
et wor jo schleeslech keen Wonner,
der Eiserter wor alt wirrer hee,
möm Motorrad kom hä heut dronner.

An Grußveeh wollten se heut drei,
ön Sou un och zwei Kälwer,
und kümmt dat Zeuch net baal hebei,
dann kümmt dö Franzmann selwer.

Sie wuren sech eenig un komen ze Enn,
Punkt 2 dat woren dö Eier
vom Hohn mußten na 10 in Echelhardt senn,
ömmer dö selwe Leier.

Ös ma Owends möd jeschafft,
ma kreit keen Ei mi ze sehn,
keen Wonner, dat ma nur halw suvill Kraft,
in den Armen un in dön Been.

De best, ma schafft die Hohner ab,
su sohten die merschten Männer,
für os Leut, da villt jo doch nex ab,
dat geht in anner Länner.

Punkt Nr. 3 wat meent Ihr wahl,
dat wor im Dorf de Mellech,
jetzt gowöt awer irscht richtich Schandal,
jerat wie bei jongen Bällich.

2000 Litter von der Koh,
dat wollen net in den Kopp,
nur en halw Litter stönn ehnem selwer zo,
dat gett jo noch netmols en Sopp.

An Botter kümmt su winnech zeröck
ma kann keen Toffeln mi brooren,
Ihr Leut und Könner, et ös en Glöck,
doch Pst - ech darf nex verrooren.

Die Mellech die wur flott ömjelecht,
jetzt kom de Wees un öt Koren.
De Vürstehr sohte, dat Zeug wor su schlecht,
dat geht net von heut of mooren.

Möt den Toffeln ös öt Johr en Problem
die woren sos ömmer vill decker,
der fahren ma net manchen Wohn no heem,
die sen jo su kleen wie en Glecker.

Ech senn jespannt, su sohte de Kaal,
wie se möt den Toffeln nu maachen,
die kummen un süchen, wat meender wahl,
un dann gerret nex ze laachen.

Och Zuckerröwen un Jemöös
steht he, wie sall dat weeren,
die meenen wahl, mir weeren alt sös,
mir brüchten keen Kräutchen ze schmeeren.

Öt wisst doch nex, dat muß ma den sohn,
sos dohn se noch paarmool schreiwen,
su sohte de Wilhelm, meng Röwen om Hohn,
die weeren kleener wie sos Jorsch bleiwen.

He gerröt nex ze üwwerlähn,
wo nex ös, do kannet nex gewwen,
un gerret net endlech baal mol Rähn,
dann gehret noch manchem and Lewwen.

Öt Wasser lööst ma ga keen Roh,
su hürte ma den Alfons roofen,
ech drähn heut owend alles zo,
et kümmt jo su winnech jeloofen.

Nu spaart ma an Wasser, dat well ech üch sohn,
ihr Männer, ihr mösst bedenken,
öt get ön Arwet, dat Wasser ze drohn,
besonnersch dat Veeh ze tränken.

Öt geht net ahn, dat jeder klöwt
hä künn seng Mellech su köhlen,
dat die ganze Naacht dat Wasser lööft,
sie söllten die Kannen mol spöölen.

Wären nur die Ehmer un Döcher reen,
dann wär dat Köhlen net nürech,
die Mellech wür nie sauer, ihr söllt öt sehn,
spölten se nur mol jehürech.

Egal, mir mössen noch Wasser hann,
su sohten die Volkerzer Männer,
de Wilhelm geht mol möt der Wünschelrot ran,
dat ös doch su en ahler Kenner.

Im Seifen moss noch Wasser senn,
mir mossen et nur erschleesen,
und kummen ma net in den Fels erän,
dann mossen mer ewwen mol scheesen.

De best, do seiht ön Fachmann bei,
ob ma dat Wasser och kreien,
sos hammer ob emol die Säuerei
dat et vill ze deef os wird leien.

Dann fählt os Zement, dann fählen Rühr,
ma kann doch heut nex koofen,
su sohte eener, ech senn defür,
ma loosen dat Wasser mol loofen.

Et ös och üwweraal ze treu,
do were ma net vill bei erwen,
ech glöw, möt oser Schafferei
do dohn ma noch mie mit verderwen.

Egal, se komen zo dem Entschluß
möm Grawen anzefängen,
un spröngt net vill debei erus,
et wierd os wahl besschen brängen.

Dat wor die Wasserleerungssaach,
die ös noch längst net vergeesen,
mir tränken noch lang dat Veeh an der Baach
un drohn dat Wasser zom Eesen.

Su sohsen de Männer bös in de Naacht,
un jeder dächte em stellen,
ma han jo doch net vill jemacht,
die maachen möt os wat se wöllen.

De Ewald sohte, seid stell Ihr Lest,
ma han den Krieg verloren,
ma maachen endlich Schluß für heut,
gore Naacht, ihr Männer, böss mooren.