E. Flemmer:
Et Wehrmachtslager


Et ös jetz baal en Johr alt herr
bös Ustern wor et net mi weit
do woren em Dorf di Leut em Jescherr
ojojo, wat wor dat en Zeit.

Ech hüürt et du von mengem Bapp
denn sellwer wor ech jo net do
die deutschen Landser moochen ab
die Front, di wor alt zimmlich noh.

Et wor en Scheeßen on en Rosen
die Rühr, di wuren net mi kalt
di meerschten Leut im Keller soßen
su ham mer mol di Oos verzallt.

Doch von der Front jetzt mol jenooch
do drüwwer wat ze dichten
dat maachen ech mol innem annern Booch
ech woll wat annerschdes berichten.

Nu hüürt goot zo, ech well üch soan
et wor en Sensation em Dorf
wat sech en Volkerzen zojedroan
dat geht en keenen Kaffeekorf.

Koom wohren oos Soldaten fort
do stürmten di Leut on leewen
et goof baal Schläjerei on Mord
di Wehrmachtslager, die reefen.

Si wuhren domols offjemaacht
dat Zeuch wuhr freijegewwen
die Volkerzer Leut, die hann jelaacht
jetzt konnten se nochmol lewwen.

Di Kesten gingen reißend ab
möt Wööncher komen se jefahren
dat ganze Dorf, dat wor em Trapp
warret Züch heel, dat wuhr jelaaren

on nu well ech üch nommol soan
em Fall ihr et vergäßen hat
wat do di Leut noheem jedroan
ech glöwen, do hatte doch jeder wat.

Do goof et Schnaps on Zigaretten
do lochen Sekt, Likör on Weng
do goof et Schmeer, für de Schoh zom fetten
do lochen Stiwwel, weit on eng

och goore Zigarrn on eins a Stompen
di Marke Sulima wor bekannt
sogar öm Könnerwäsch on Lompen
senn die Leut dohinn jerannt

Filzstiwwel, Absätz, Schoh on Lerrer
Decken, Pulloveren, neu on alt
jetzt hatten se wat für räänich Werrer
em Wönder wuur en net mi kalt

och prima Keks on Ölsardinen
jefüllte Wehrmachts-Schokolad
Marzipan on och Pralinen
jerad wi om Siwwen-Jürre-Maat

Unniformen en rauen Mengen
di flujjen doröm, noch gar net reen
do konnste Läus on Flüh drenn fönnen
doch do hann de Leut net no jesehn

Himder, Unnerbotz on Socken
Uhrenmötschen, Äßbesteck
Zucker, Kaffi, Hawwerflocken
alles loch doröm em Dreck

Prima Zigarettenbabeier
Zahnpasta, Kölnisch Wasser, Creme
Keerzen für de Chresdaagsfeier
alles schleppten die Leut noheem

massech Foust on Föngerhänschen
Woll zom Strecken looch beraat
jong wat leefen do di Menschen
on hann sech öm datt Züch jeschwaat

wat hatten se sech eemol en den Mähnen
wat eener soch, dat woll hä hann
do wuuren Weiber zo Hyänen
alles ging wie Blücher rann

hann ech üch dann nu opjezallt
wat do di Leut all fassten
wi se sech dat Züch jekrallt
die Flaschen, Körf on Kasten

Se schleppten fort
on nu hüürt zo, jetzt wiird et interessant
dat Züch, dat lees em jo keen Roh
der Amerikaner wohr em Land

Enz ging iirscht dat Verstächen loss
dat hät em Dorf jefluppt
do wuur dat Züch möt dem Backesschoß
en di Äschekoul jeschuppt

Di Koul wuur flott zojemouert
su feel et gar net op
der een hät an der Eck jelauert
der anner schmöß Schanzen drop

Der drötte groof en Loch em Möst
on hät se do verstochen
di schwere Zigarettenköst
do hät se goot jerochen

Der viirte mooch em Schopp en Loch
der fönnfte en der Heck
der sechste en den Schornsten kroch
Houptsaach, dat Züch wohr weck.

Och en den Toffeln, en den Röwen
em Rummelskeller, unnerm Heu
do loch dat Züch, ihr könnt et glöwen
den Leut wor et nimi eenerlei

Di Lager wohren em Nu du lerrich
ma kunn net lang mi quasseln
der Ami stonn en Alekerch
ma hüürte di Panzer alt rasseln

Du kohm hä och alt aanjerannt
durchsuchte Hous on Scheuer
et Jewehr hatte hä ömmer en de Hand
et wohr em net jeheuer

Su kohm et, dat di Lompensäck
det merschte Züch entdeckten
do goof et jo üwwerhaupt keen Eck
wo se net die Häls hinreckten

Doch bliwwen se du net lang mi doh
goot, dat se weirer moochen
ensen fuhren oosen Landsern noh
do konnten se net lang mi roochen

Jetzt goof et Arwet üwweraal
jetzt wuhr jenäht, gesteckt
on opjezouen, wat meent ihr waal
on Barras-Pullover bestickt

Em Dorf, do wohr jetzt Barras Tromp
on kohm ma erjendwo renn
dann soten die Leut, datt ös och su en Lomp
der kann nur von Volkerzen senn

Joh, en Volkerzen, do ös wat loss
su hüürte ma se roofen
von vüürn on hönnen, von Kopp bös zom Foß
dohn se do em Barras loofen

On decke Zigarrn stächen se aan
on Friedenszigaretten
doch soon se nie "Fäng der och een aan"
do kann mer wat drop wetten

Su schwätzten di Leut he röm on döm
on ärjerten sech schwarz on bloh
doch können oos di mol hönnenerömm
di wohren jo net do.

Di wössen och net, dat nex iiwich hilt
denn heut ös et alt schwer maager
enz maachen ech Schluß, nu maacht üch en Bild
vom Volkerzer Wehrmachtslaager